Heidi Vogel - Holzschnitt I - 8
<
Mein Ego, 1985, Handabzug, 33 x 37 cm
>
(Holzschnitt I · 8 von 9)